Zarejestruj

Projekty »

ABC współczesnego naukowca – jak zaistnieć w internetowym świecie nauki, efektywnie publikować i uzyskać korzystną ocenę ewaluacyjną

:: Projekt U007 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne, n. ekonomiczne, n. fizyczne, n. humanistyczne, n. matematyczne, n. o Ziemi, n. prawne
Przedmioty
technologia informacyjna
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Autorzy
mgr Urszula Poślada (kierownik),
mgr Małgorzata Ziółkowska, mgr Grzegorz Szczypa
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 24
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 12:00 - 14:00
Wolne miejsca: 25

Miejsce realizacji: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (21)
Adres: Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11

Inne projekty w tym miejscu

Projekt adresowany jest do grup seminaryjnych studiów doktoranckich i pracowników naukowych. Tematyka warsztatów dotyczy zapoznania słuchaczy z problemem parametryzacji i stosowanymi w ocenie międzynarodowymi wskaźnikami, przedstawienia bieżących zasad ewaluacji nauki, poznania narzędzi służących do uzyskania informacji o wskaźnikach stosowanych w parametryzacji oraz metod pracy w bazach referencyjnych wykorzystywanych przy ocenie parametrycznej, poznania narzędzi służących do tworzenia międzynarodowego profilu naukowca funkcjonującego w Internecie. Celem warsztatów jest przygotowanie pracowników nauki do efektywnego publikowania prac naukowych – kształcenie w zakresie umiejętności wyboru wydawnictwa, technicznego przygotowania artykułu, promowania własnej pracy naukowej oraz umiejętności oceny dorobku naukowego według obowiązującej ewaluacji działalności naukowej i przygotowanie pracowników nauki do budowania własnego profilu naukowego w Internecie w celu rozpowszechniania informacji o dorobku naukowym.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy – słuchacz posiada wiedzę o aktualnie funkcjonujących listach rankingowych czasopism naukowych, o wskaźnikach stosowanych w parametryzacji naukowej: IF, Index Hirscha, Index Copernicus, ERIH-European Reference Index for the Humanities, punktacja MNiSW, o obowiązujących zasadach ewaluacji, o bazach referencyjnych wykorzystywanych przy ocenie parametrycznej. o programach ułatwiających tworzenie internetowych profili naukowych: ORCID, Research ID, Scopus ID.

W zakresie umiejętności – słuchacz posiada umiejętności oceny wartości czasopisma poprzez umiejętność wykorzystania bazy Journal Citation Reports , Index Copernicus, ERIH,  zna wymogi oceny pracy naukowej ustalone przez MNiSW w okresie bieżącej ewaluacji, umie założyć i uzupełnić danymi bibliograficznymi profil ORCID, Research ID, Scopus ID.

W zakresie kompetencji – słuchacz posiada kompetencje do świadomego wyboru wydawnictwa w którym chce publikować prace naukowe, ma świadomość roli i znaczenia wyboru wydawnictwa oraz rodzaju publikacji naukowej w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszej oceny. Posiada kompetencje do efektywnego promowania własnej pracy naukowej i zwiększania wskaźnika cytowalności (Index Hirscha).

 

 

 

  • Foto