Zarejestruj

Projekty »

Pojazd mechaniczny a prawo karne

:: Projekt K124 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. prawne
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa, historia i społeczeństwo, technika, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Autor
mgr Daniel Mielnik
Początek
Piątek 2019-09-20 09:00
Realizacja projektu w innym miejscu - Collegium Iuridicum (CI 200)
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Collegium Iuridicum (CI 201)
Adres: Lublin, ul. Spokojna 1

Inne projekty w tym miejscu

I. Uwagi ogólne

Należy podkreślić, że pojazd mechaniczny może być przedmiotem czynności wykonawczej określonej kategorii przestępstw (przedmiotem czynu) oraz przedmiotem
służącym lub będącym przeznaczonym do popełnienia przestępstwa. Odnosząc się do problematyki definiowania pojazdu mechanicznego warto wskazać, że zgodnie z definicją przedstawioną przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lutego 1993 r. sygn. III KRN 254/92 (OSP 1993, nr 10, poz.198) pojazd mechaniczny to każdy pojazd drogowy lub szynowy, napędzany umieszczonym w nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna. Nie są pojazdami mechanicznymi rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemności nieprzekraczającej 50 cm3 pod warunkiem, że zachowują wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy umożliwiające ich zwykłą eksploatację jako rowerów.
Z kolei w wyroku z dnia 25 października 2007 r. sygn. III KK 270/07 (Prokuratura i Prawo 2008, Nr 5, s. 165) Sąd Najwyższy ponownie wypowiedział się na ten temat i uznał, że pojazdami mechanicznymi są pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwaje, trolejbusy). Jeżeli chodzi o pojazdy inne niż mechaniczne, Sąd Najwyższy zaliczył do nich w szczególności zaprzęgi konne, rowery, a także statki żaglowe, szybowce. Ponadto potwierdził, że nie są pojazdami mechanicznymi rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, które zachowują wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy, umożliwiające ich zwykłą eksploatację jako rowerów (stanowisko jak wyżej).
Definicję pojazdu mechanicznego zawiera również art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473, z późn. zm.), zgodnie z którą pojazdem mechanicznym jest pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz pojazd wolnobieżny, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.

 

II. Problem badawczy

Brak normatywnego wyznaczenia karnoprawnego zakresu pojęcia „pojazd mechaniczny”.

 

III. Cel projektu

Wyeliminowanie trudności interpretacyjnych, które powstają przy dokonywaniu oceny prawnokarnej kwalifikacji czynów, w których pojazd mechaniczny jest przedmiotem czynności wykonawczej określonej kategorii przestępstw (przedmiotem czynu) oraz przedmiotem służącym lub będącym przeznaczonym do popełnienia określonej kategorii przestępstw.

 

IV. Hipoteza

Brak ustawowej definicji „pojazdu mechanicznego” sprawił, że w systemie prawa karnego ustalenie zakresu znaczeniowego tego pojęcia pozostawione zostało judykaturze i piśmiennictwu (doktrynie).

  • Foto