Zarejestruj

Projekty »

Pozyskiwanie i przetwarzanie energii słonecznej w energię elektryczną i ciepło

:: Projekt PWSZZ004 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
doświadczenie, laboratorium, pokaz, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. fizyczne, n. techniczne
Przedmioty
fizyka i astronomia, technika
Organizator
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Autor
dr Stanisław Tryka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Laboratorium Mechaniki PWSZ w Zamościu (Sala 002 (laboratorium mechaniki))
Adres: Zamość, ul. Szczebrzeska 31

Inne projekty w tym miejscu

Duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło przy wysokich wymaganiach ochrony środowiska sprawia, że w ogólnym bilansie energetycznym świata wciąż rośnie udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. W Polsce dynamika wzrostu energii otrzymywanej ze źródeł odnawialnych jest nadal znacznie niższa niż średnia unijna przekraczająca aktualnie 20%. Do energii odnawialnej zalicza się energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, hydroenergię i energię pozyskiwaną z biomasy (gazu pochodzącego ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków i biogazu otrzymywanego ze źródeł biologicznych, rolniczych i biopłynów). Jednym z rodzajów energii odnawialnych możliwych do efektywnego wykorzystania w regionie lubelskim jest energia promieniowania słonecznego.  

W projekcie zostanie omówiona zasada działania kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych oraz przedstawiona demonstracją konwersji energii świetlnej w energię elektryczną i ciepło. Poza tym zostaną scharakteryzowane różne rodzaje kolektorów słonecznych i generatorów fotowoltaicznych oraz ich efektywność i potencjalne możliwości praktycznego wykorzystania do produkcji prądu i ciepła w gospodarstwach domowych.