Zarejestruj

Projekty »

Prawo do dobrej administracji

:: Projekt K136 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. prawne
Przedmioty
historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Autorzy
dr Artur Lis (kierownik),
mgr Agnieszka Lis
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Budynek Inżynierii Materiałowej WZPiNoS w Stalowej Woli (IM 409)
Adres: Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 3

Inne projekty w tym miejscu

Prawo do dobrej administracji jest zaliczane do podstawowych praw obywatela. Zasada dobrej administracji stanowi ogólną zasadę wywodzącą się z idei państwa prawnego, wspólną dla tradycji konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Można jednak zauważyć, iż zasada ta nie stanowi szczególnej reguły proceduralnej o jednorodnym zakresie i skutkach prawnych, lecz zbiór określonych praw jednostek i obowiązków unijnej administracji. Prawo do dobrej administracji nie jest samo w sobie podstawą uprawnień dla jednostki, lecz działa poprzez składające się na nie elementy, które w istocie stanowią zasady ogólne prawa Unii Europejskiej. Obejmuje ono miedzy innymi obowiązek starannego i bezstronnego zbadania relewantnych okoliczności sprawy, obowiązek rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, obowiązek uzasadnienia decyzji, prawo do bycia wysłuchanym
i dostępu do akt.

Pojęcie dobrej administracji ma szeroki zakres i zawiera w sobie różnorodne wymagania skierowane pod adresem nowoczesnej administracji publicznej. Z punktu widzenia ewolucji prawa administracyjnego opisywane pojęcie wiąże się z postulatem ochrony obywatela traktowanego jako podmiot administracji. Prawo do dobrej administracji jest wyznacznikiem działania administracji publicznej w Polsce.

  • Foto