Zarejestruj

Projekty »

Wykorzystanie biotestów w ocenie działań inżynierskich na środowisko

:: Projekt UP152 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, doświadczenie, laboratorium, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. rolnicze
Przedmioty
biologia, ochrona środowiska, przyroda, rolnictwo
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
Autorzy
dr inż. Marta Bik-Małodzińska (kierownik),
dr hab. Grażyna Żukowska, dr hab., prof. nadzw. Barbara Futa, dr inż. Sylwia Wesołowska, Justyna Mazur
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - ul. S. Leszczyńskiego 7 (238, 204)
Adres: Lublin, ul. S. Leszczyńskiego 7

Inne projekty w tym miejscu

W ostatnich latach, coraz częściej w badaniach monitoringowych wykorzystywane są bioindykatory i biomonitory; organizmy które wskazują na mierzalne zmiany morfologiczne, anatomiczne lub fizjologiczne zachodzące wskutek fizykochemicznych zmian w ekosystemie w którym żyją. Biotesty są specyficzną grupą badań ilościowych, opartą na ocenie wpływu substancji toksycznych lub ich mieszanin na wybrane organizmy żywe. W przypadku badania próbek środowiskowych metody te umożliwiają ocenę sumarycznej toksyczności uwzględniającej antagonistyczne lub synergistyczne interakcje między poszczególnymi składnikami mieszaniny.

Na całość projektu zaplanowano: prezentację multimedialną oraz wykonanie doświadczenia w laboratorium. Prezentacja dotyczyła będzie wykorzystania biotestów w ocenie działań inżynierskich na środowisko oraz prezentowała będzie wyniki badań ekotoksykologicznych wykonane w Instytucie Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska na różnych glebach. Doświadczenie zostanie wykonane zostanie na różnych glebach z wykorzystaniem organizmów roślinnych. Ponad to, każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie wykonać test biologiczny.