Regulamin Lubelskiego Festiwalu Nauki

REGULAMIN DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin Lubelskiego Festiwalu Nauki zwany dalej Festiwalem określa kwestie dotyczące uczestnictwa w Festiwalu (Załącznik nr 1 – „Wytyczne Zgłaszania Projektów”).
 2. Festiwal jest przedsięwzięciem cyklicznym odbywającym się co roku we wrześniu w Lublinie.
 3. Organizatorami Festiwalu są: Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą Plac M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Politechnika Lubelska – ul. Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, Urząd Miasta w Lublinie – plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, zwani dalej Organizatorami.
 4. Każdego roku Głównym Organizatorem Festiwalu jest jedna z powyższych Uczelni zwana dalej Głównym Organizatorem.
 5. Poza wskazanymi w ust. 3 Organizatorami w organizacji LFN biorą udział współorganizatorzy, których wykaz dostępny jest na stronie https://festiwal.lublin.pl.
 6. Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do decyzji o Instytucjach Współorganizujących Lubelski Festiwal Nauki.
 7. Status sponsora Festiwalu w danym roku przyznaje Główny Organizator.
 8. Głównym celem Lubelskiego Festiwalu Nauki jest popularyzacja nauki i działalności kulturalno-artystycznej wśród wszystkich osób, którzy przybędą do Lublina, aby wziąć udział Festiwalu.
 9. Projekty festiwalowe to wszelkie formy popularyzacji nauki i działalności kulturalno-artystycznej zaakceptowane przez Organizatorów. W ramach Festiwalu realizowane są projekty festiwalowe i projekty piknikowe.
 10. Kierownik Projektu Festiwalu to osoba zgłaszająca formę popularyzacji nauki i/lub działalności kulturalno-artystycznej zaakceptowaną przez Głównego Organizatora i odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie projektu.
 11. Uczestnik Festiwalu to każda osoba znajdująca się w czasie trwania Festiwalu w budynkach Organizatorów, współorganizatorów, partnerów lub na terenach, gdzie odbywają się projekty festiwalowe.
 12. Teren Festiwalu oznacza budynki Organizatorów, współorganizatorów, partnerów lub tereny, gdzie odbywają się projekty festiwalowe.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za Uczestników w czasie trwania Festiwalu.
 14. Udział w projektach festiwalowych wymaga bezwzględnej akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II. UCZESTNICTWO W LUBELSKIM FESTIWALU NAUKI

 

 1. Udział w projektach festiwalowych jest bezpłatny.
 2. W Festiwalu mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane.
 3. Udział w projektach festiwalowych może być ograniczony przez limit miejsc czy kategorie wiekową.
 4. Udział w wybranych projektach festiwalowych wymaga wcześniejszej rejestracji przez Uczestnika Festiwalu na stronie internetowej Lubelskiego Festiwalu Nauki, a informacja o tym widnieje na stronie Festiwalu (ww.festiwal.lublin.pl) (Załącznik nr 2 – „Polityka prywatności serwisu Lubelskiego Festiwalu Nauki”).
 5. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, które w danej chwili sprawują nad nimi opiekę.
 6. Zasady rezerwacji udziału w projektach festiwalowych znajdują się na stronie Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 7. Na Terenie Festiwalu zakazuje się bez zezwolenia Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.
 8. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązaniu do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, postanowień niniejszego Regulaminu, stosowania się do poleceń Organizatorów oraz służb porządkowych.
 9. Na Terenie Festiwalu obowiązuje zakaz wnoszenia i posiadania przez Uczestników broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych i innych niebezpiecznych materiałów, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych środków i substancji tego typu.
 10. Na Terenie Festiwalu obowiązuje zakaz:
  • wstępu dla osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych środków i substancji będących przedmiotem ustawy z dnia 29.07.2005  o przeciwdziałaniu narkomanii tj. Dz.U. 2018  poz. 1030;
  • wstępu dla osób zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników Festiwalu albo porządku publicznego;
  • wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty, tereny oraz urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego dostępu;
  • wchodzenia do pomieszczeń służbowych, miejsc nieprzeznaczonych dla Uczestników.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia każdego Uczestnika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, zasady bezpieczeństwa publicznego, zasad kultury osobistej lub przeszkadza innym Uczestnikom Festiwalu w udziale i odbiorze projektów festiwalowych.
 12. Uczestnik wydarzenia ponosi odpowiedzialność za szkody jakie poniosą Organizatorzy w wyniku jego działań.
 13.  W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody przez Uczestnika Organizatorzy sporządzą protokół szkody wraz z kosztorysem napraw, których kopie zostaną przesłane na adres Uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany pokryć koszty naprawienia szkody w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej. W sytuacji odmowy pokrycia kosztów przez Uczestnika sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne, jakie poniósł Uczestnik (utratę lub uszkodzenie sprzętu, odzieży czy innych przedmiotów należących do Uczestnika).
 15. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia, Uczestnicy oraz osoby przebywające na Terenie Festiwalu powinny:
  • natychmiast powiadomić Służby Porządkowe i postępować zgodnie z ich poleceniami;
  • unikać paniki;
  • w sposób spokojny opuścić Teren Festiwalu.

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W związku z rejestracją w LFN pobierane są od osób dokonujących rejestracji dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, informacja o instytucji, którą osoba reprezentuje (np. szkoła, uczelnia, instytut naukowy). W przypadku chęci otrzymania certyfikatu uczestnictwa w LFN konieczne jest przekazanie również daty urodzenia.
 2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przekazywane są przez osobę zgłaszającą dobrowolnie. Ich przekazanie jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. rejestracji i udziału w LFN.
 3. Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Urząd Miasta w Lublinie w zakresie organizacji LFN oraz przetwarzania danych jego uczestników posiadają status współadministratorów i jako współadministartorzy zbioru danych osobowych informują, że zgromadzone dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( tzw.: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/RODO). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rejestracji udziału w LFN oraz jego organizacji, a także celach statystycznych i archiwalnych, jak również ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Zgromadzone dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym takich, z którymi Główny Organizator zawrze stosowne umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in. w zakresie IT, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Będą one przetwarzane w okresie realizacji LFN, a także archiwizacji dokumentacji po zakończeniu LFN, zgodnie z przepisami prawa i procedurami Organizatora, zaś w przypadku ewentualnych roszczeń w okresach wynikających z przepisów prawa powszechnego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkował brakiem możliwości udziału w LFN, przy czym nie będzie miało wpływu na legalności operacji przetwarzania wykonanych przed odwołaniem zgody, może także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa –żądać ograniczenia przetwarzania danych, lub złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu poza wskazanymi powyżej, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu.
 5. Udział w Lubelskim Festiwalu Nauki oznacza jednoznaczne udzielenie nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi przez Lubelski Festiwal Nauki w prasie, radiu, telewizji, na stronach internetowych instytucji współorganizujących, na stronie internetowej Lubelskiego Festiwalu Nauki, w mediach społecznościowych. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z tego tytułu.
 6. Administratorem danych osobowych jest Główny Organizator, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem:

Inspektor ochrony danych

dr Aleksandra Pyka

iod@kul.pl

nr tel.: 81 445 32 30

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu oraz programie Festiwalu bez podania przyczyny. Informacje w tym zakresie będą umieszczone na stronie Festiwalu.
 2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.
 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

 

Regulamin został opublikowany w dniu 19 maja 2023 r.

 

Przyjęcia interesantów Inspektora ochrony danych odbywają się od poniedziałku do piątku w Konwikcie Księży Studentów (ul. Ks. I. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin) – pokój nr 109. W celu umówienia terminu wizyty prosimy o bezpośredni kontakt drogą poczty elektronicznej lub pod ww. numerem telefonu.