Wytyczne zgłaszania projektów

Kod rejestracji

Jeśli chcesz zgłosić projekt ZAREJESTRUJ SIĘ jako kierownik projektu i podaj kod rejestracji Twojej instytucji. Kod rejestracyjny jest wymagany tylko przy zakładaniu konta kierownika projektu i służy do identyfikacji instytucji.

 

 

 

REGULAMIN LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI

Załącznik 1

WYTYCZNE ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

Kod rejestracji

 1. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla Kierowników projektów zgłaszanych podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki zwanego dalej Festiwalem.
 2. Projekty mogą przygotować: pracownicy naukowi, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, pracownicy administracyjni, pracownicy techniczni i techniczno-inżynieryjni oraz pracownicy instytucji współtworzących Festiwal oraz studenci studiów I i II stopnia, studiów jednolitych, studenci studiów doktoranckich, studenci studiów podyplomowych, studenckie koła naukowe oraz organizacje studenckie, którzy ponoszą odpowiedzialność za prezentowane treści.
 3. Kierownikiem projektu zgłaszanego przez studentów jest pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny związany z tematyką proponowanego projektu z macierzystej uczelni, w przypadku kół i organizacji studenckich Kierownikiem projektu jest Opiekun tych organizacji.
 4. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 projektów festiwalowych i 1 projekt piknikowy. Dana jednostka uczelni (pracownia/zakład/katedra) może zgłosić maksymalnie 1 projekt piknikowy.
 5. W zależności od formy projektu należy uwzględnić odpowiednią liczbę przygotowujących i przedstawiających:
  1. wykład – kierownik projektu i maksymalnie 2 współorganizatorów;
  2. ćwiczenie/ laboratorium/ seminarium – kierownik projektu, maksymalnie 4 współorganizatorów i do 10 studentów;
  3. projekt piknikowy – kierownik projektu, maksymalnie 5 współorganizatorów i do 10 studentów.
 6. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za zgłoszenia, przygotowanie i przeprowadzenie projektu, kontakt z Koordynatorami Wydziału/ Uczelni oraz osobami zgłaszającymi się na jego projekty, dlatego konieczne jest podanie aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu szybkiej i sprawnej wymiany informacji.
 7. Kierownik projektu zgłasza projekt poprzez elektroniczny system rejestracji projektów na stronie Lubelskiego Festiwalu Nauki. W tym celu Kierownik projektu powinien utworzyć konto o profilu „Kierownik projektu” w serwisie rejestracyjnym Festiwalu, a następnie w sposób szczegółowy wypełnić kartę zgłoszenia projektu, podając wszystkie dane dotyczące projektu.
 8. Projekt powinien spełniać następujące cele: w przystępny sposób popularyzować wyniki najnowszych badań, być pomysłowy, innowacyjny, różnorodny i widowiskowy, odpowiednio dobrany do odbiorców.
 9. Uzupełniona karta zgłoszenia projektu poprzez system rejestracji trafia do zatwierdzenia do odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego, następnie Uczelnianego, a ostatecznie do Koordynatora Głównego Organizatora Festiwalu, którzy dokonują oceny przygotowanego projektu ze względem na powyższe cele
 10. W razie niedostosowania do powyższych wskazówek oraz w sytuacji wątpliwości Koordynator kontaktuje się z Kierownikiem projektu, zaleca poprawienie i doprecyzowanie informacji na temat projektu. W przypadku, gdy projekt nie będzie spełniał powyższych wymogów oraz nie zostanie doprecyzowany zgodnie z zaleceniami zostanie odrzucony przez stosownego Koordynatora.
 11. Kierownik projektu zgłaszający projekty zobowiązany jest do weryfikacji zgłaszanych przez siebie projektów, w przypadku braku zainteresowania nim w poprzedniej edycji. Jeżeli zostanie zgłoszony projekt, który nie cieszył się zainteresowaniem w poprzedniej edycji Festiwalu zostanie on odrzucony.
 12. Kierownik odpowiada za przygotowanie i zrealizowanie projektu. W przypadku, gdy projekt tworzy więcej osób jego prezentacje może poprowadzić osoba wskazana przez Kierownika danego projektu.
 13. Kierownik projektu lub osoba wskazana przez niego jako odpowiedzialna za dany projekt, jest zobowiązana do obecności i gotowości do prezentacji przez pierwsze 15 minut czasu wyznaczonego na prezentację bez względu na to, czy na dany projekt zgłoszą się Uczestnicy..
 14. W przypadku braku wskazówek co do przygotowania projektu w niniejszych wytycznych pytania należy kierować do Koordynatora Wydziału, który konsultuje niniejszy problem z Koordynatorem Uczelnianym.